AgriLink ble finansiert i perioden juni 2017 – november 2021 av Den europeiske unions forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020.

Prosjektets mål var å stimulere en overgang til et mer bærekraftig jordbruk, ved å forbedre forståelsen av jordbrukets rådgivere i sin rolle i bønders beslutninger og tilslutning til innovative løsninger blant de mange forskjellige typene av gårdsbruk som finnes i Europa.

AgriLink ble utført av en sammenslutning av 16 partnere fra 13 land. Arbeidet var rettet mot 26 regioner, ni spesifikke innovasjonsområder og seks ‘Levende laboratorier’. Arbeidet ble gjort med sikte på å identifisere og analysere de mange kilder som bønder benytter seg av for rådføring når de skal fatte beslutninger om gårdsdrifta, og om hvordan rådgivingssystemer for gårdsdrift kan forbedres for å løfte frem og understøtte mer bærekraftig jordbruk.

Arbeidet ble utført i kontekst av såkalte systemer for jordbruks- og kunnskapsinnovasjon (AKIS), som eksisterer på nasjonalt og regionalt nivå i EUs medlemsland og andre nasjoner.

Prosjektets mål

The specific objectives of the AgriLink project were to: De spesifikke målene til AgriLink-prosjektet var å:

  • Utvikle og prøve ut et teoretisk rammeverk for akademikere som består av sosiologiske og økonomiske teorier, som kan brukes for å undersøke hvordan rådgivere påvirker bønders beslutninger, spesielt bøndenes valg om å anvende innovative løsninger
  • Involvere så mange forskjellige typer bønder og rådgivere som mulig, for å identifisere og undersøke den store variasjonen av formelle og uformelle kunnskapskilder og -tjenester, som bønder benytter seg av før de bestemmer seg for hvilke endringer de vil gjøre i sin egen gårdsdrift
  • Finne ut av hva som er de beste tilpasningene mellom ulike typer rådgivingstjenester og rådgivingsbehovene som bøndene har i sine praktiske, levde liv, i ulike europeiske kontekster og på forskjellige innovasjonsområder
  • Analysere hvordan de forskjellige eksisterende styrings- og finansieringsmodellene for rådgivning fungerer (eller ikke fungerer), med hensyn til at de skal bidra til dekning av bønders informasjonsbehov, samt tilrettelegge for bruk av innovative løsninger for bærekraftig jordbruk i ulike nasjonale og regionale kontekster
  • Utvikle nye metoder for fruktbare utvekslinger mellom bønder, forskere og rådgivere, med et spesifikt fokus på å finne ut av hvordan «levende laboratorium»-tilnærmingen (Living Lab) kan brukes for å skape nye, innovative rådgivningsmetoder og -verktøy i forskjellige kontekster
  • Aktivt bidra til aktuell politiske debatt om jordbruksrådgivingens fremtid, med forskningsbaserte anbefalinger som fremmer rådgivingssystemer